Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Kalajoen Kukkatalo ja Hautaustoimisto Oy
Y-tunnus: 0707800-3
Kalajoentie 15
85100 Kalajoki

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot

Reino Hiitola
info@kalajoenkukkatalo.fi

Rekisterin nimi

Kalajoen Kukkatalo ja Hautaustoimisto Oy:n  asiakasrekisteri

Rekisterissä olevat tiedot

Rekisteriin kerätään seuraavat asiakastiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi, käynti- ja postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
  • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
  • Ulkoisen järjestelmätoimittajan vakioimat tietojoukot

Saatamme tallentaa rekisteriimme myös tiedot, jotka ovat henkilön itsensä toimittamia yhteydenottolomakkeella verkkosivustomme kalajoenkukkatalo.fi tai sähköpostiyhteydenoton kautta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen,  laskuttamiseen sekä tarvittaessa perintätoimiin. Rekisteriin kerättävät tiedot ja niiden käyttö noudattaa kaikilta osin laissa ja asetuksessa määriteltyjä perusteita ja tiedon käytössä noudatetaan kaikkien osapuolten osalta tiedonkäsittelijän sekä rekisterin pitäjän vastuita ja velvoitteita.

Säännönmukaiset rekisterin tietolähteet

Kalajoen Kukkatalo ja Hautaustoimisto Oy:n asiakasrekisteri sekä julkiset verkkosivut. Asiakaspalveluiden tuottamat tiedot käytettyjen palvelujen osalta käsittäen myös ulkopuolisen järjestelmätoimittajan vakioimat tiedot ja tietojoukot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kalajoen Kukkatalo Oy käyttää kolmansia osapuolia tai niiden tarjoamia järjestelmiä laskutukseen, kirjanpitoon ja hautaustoimiston toiminnanohjaukseen. Tietoja ei luovuteta eikä myydä muille kolmansille osapuolille. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

Palveluista kerättäviä tietoja ja tietojoukkoja tallennetaan ja luovutetaan palvelun mahdollistaville järjestelmätoimittajille ja heidän määrittelemiinsä rekistereihin niiltä osin, kuin palvelun mahdollistama järjestelmätoimittaja oman toimintansa varmistamiseksi tarvitaan ja se on järjestelmätoimittajan tietosuojaselosteessa kuvattu.

Tietoja ei luovuteta ulkomaille, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Kalajoen Kukkatalo ja Hautaustoimisto Oy:n asiakaspalvelun työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisteriin pääsy on kolmannen osapuolen kirjanpitäjältä vaadittua laskutuksen  osalta. Työntekijöitä ja kirjanpidon palveluntuottajaa sitoo täysi salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tiedostoissa, jotka ovat salasanoin suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto.

Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta kotisivuillamme sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Käytämme tilastojen kokoamiseen ja tietojen analysointiin Google Analytics -palvelua, jonka evästeiden käytöstä voi lukea enemmän heidän omalla tietosuoja ja turvallisuus -sivullaan. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa.

Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sosiaalisen median liitännäiset

Kalajoen Kukkatalo ja Hautaustoimisto Oy:n sivustoilla saattaa olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä. Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Kalajoen Kukkatalo ja Hautaustoimisto Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Kalajoenkukkatalo ja Hautaustoimisto Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n ja EU:n GDPR asetuksen (679/2016) mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteröidystä on Kalajoenkukkatalo ja Hautaustoimisto Oy:n toimesta kerätty.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti henkilötunnuksen kera ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle tai yrityksen viralliseen postiosoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua. Rekisteröidyllä on oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei koske tietoja, minkä säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite.  Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.